over常见问题

1、Over注入器点击注入后,注入器可能会出现未响应状态,请不要着急等待1分钟左右,如果长时间未响应不继续执行注入,请关闭杀毒软件及Defender,重启后再尝试注入,如果还是不行,请等待软件更新


2、如果注入后,出现以下提示


请打开任务管理器,选择启动项,禁用除声卡和显卡驱动以外的所有项,并重启电脑,再次尝试注入

如果您不知道该关闭哪些启动项,可以使用360安全卫士的启动项管理来禁用


发布时间:2020-09-12 19:10:52
文章列表 - 共36篇文章
2Take1注册教程
2020-11-11 15:59:29
------------------分割线------------------
2020-09-12 19:30:05
待编辑
2020-09-12 19:29:58
守望者功能图
2020-09-12 19:27:50
守望者常见问题
2020-09-12 19:26:42
守望者修改密码
2020-09-12 19:26:30
守望者解绑(HWID)
2020-09-12 19:24:56
守望者使用教程
2020-09-12 19:22:43
------------------分割线------------------
2020-09-12 19:22:36
待编辑
2020-09-12 19:18:02
over解绑(HWID)
2020-09-12 19:11:41
over常见问题
2020-09-12 19:10:52
over注册激活
2020-09-12 19:10:22
over使用教程
2020-09-12 19:08:57
------------------分割线------------------
2020-09-12 19:07:45
待编辑
2020-09-12 19:07:21
Luna功能图
2020-09-12 18:52:48
Luna解绑(HWID)
2020-09-12 18:51:03
Luna常见问题
2020-09-12 18:49:07
Luna使用教程
2020-09-12 18:41:13
------------------分割线------------------
2020-09-12 18:40:21
px幻影功能图
2020-09-12 18:36:21
px幻影/中文/保存/快捷键
2020-09-12 18:33:28
px幻影模组
2020-09-12 18:30:55
px幻影常见问题
2020-09-12 18:27:02
px幻影使用教程
2020-09-12 18:20:43
------------------分割线------------------
2020-09-12 18:13:00
IMP使用教程
2020-09-12 18:01:17
IMP注入时游戏闪退崩溃
2020-09-12 17:57:43
IMP登录时下方出现红色英文提示
2020-09-12 17:54:08
IMP解除绑定(重置HWID)
2020-09-12 17:51:42
IMP保存/快捷键
2020-09-12 17:49:28
IMP功能图
2020-09-12 17:46:24
IMP修改密码
2020-09-12 17:27:29
IMP设置中文教程
2020-09-12 17:22:32
IMP官方注入教程
2020-09-12 17:11:48