IMP使用教程

卡网购买之后去官网https://impulse.one/注册账号,输入卡密激活即可尽量不要使用符号!


如果你的浏览器是英文那就换一个带翻译的浏览器(建议谷歌双核浏览器!)


如无法激活请刷新!!!

激活之后群文件下载安装器,打开游戏点击注入即可


不支持雷神和薄荷加速器,否则会链接不到验证服务器

系统用户名不能为中文,文件不能放在中文路径里否则会崩溃

游戏图像设置为:

驱动版本DX11

窗口化或者无边框窗口,

失焦时游戏暂停关闭。(会导致崩溃)

注入的时候不能最小化游戏或者全屏游戏(会导致黑屏或者崩溃)

最好关闭或卸载杀毒软件

1.打开游戏进入故事模式(线上也可以),待NPC出现后,右键管理员身份运行注入器点击注入

2.在游戏内出现下图所示窗口,输入账号密码,按TAB换行(大写字母只能按住shift输入,Caps键(大小写)无效)

3.等待加载成功后(可能会卡顿数秒不要乱动),会出现菜单唤出动画。按F4呼出菜单,按x使用鼠标操作菜单。小键盘4268操作5确认0返回,F4呼出隐藏。

如果删了文档imp文件夹  注入时输入账号密码时出现自动删除的情况   切换输入法可解决此问题

注:如果密码有大写则需要按住shift才是大写!!!

发布时间:2020-09-12 18:01:17
文章列表 - 共36篇文章
2Take1注册教程
2020-11-11 15:59:29
------------------分割线------------------
2020-09-12 19:30:05
待编辑
2020-09-12 19:29:58
守望者功能图
2020-09-12 19:27:50
守望者常见问题
2020-09-12 19:26:42
守望者修改密码
2020-09-12 19:26:30
守望者解绑(HWID)
2020-09-12 19:24:56
守望者使用教程
2020-09-12 19:22:43
------------------分割线------------------
2020-09-12 19:22:36
待编辑
2020-09-12 19:18:02
over解绑(HWID)
2020-09-12 19:11:41
over常见问题
2020-09-12 19:10:52
over注册激活
2020-09-12 19:10:22
over使用教程
2020-09-12 19:08:57
------------------分割线------------------
2020-09-12 19:07:45
待编辑
2020-09-12 19:07:21
Luna功能图
2020-09-12 18:52:48
Luna解绑(HWID)
2020-09-12 18:51:03
Luna常见问题
2020-09-12 18:49:07
Luna使用教程
2020-09-12 18:41:13
------------------分割线------------------
2020-09-12 18:40:21
px幻影功能图
2020-09-12 18:36:21
px幻影/中文/保存/快捷键
2020-09-12 18:33:28
px幻影模组
2020-09-12 18:30:55
px幻影常见问题
2020-09-12 18:27:02
px幻影使用教程
2020-09-12 18:20:43
------------------分割线------------------
2020-09-12 18:13:00
IMP使用教程
2020-09-12 18:01:17
IMP注入时游戏闪退崩溃
2020-09-12 17:57:43
IMP登录时下方出现红色英文提示
2020-09-12 17:54:08
IMP解除绑定(重置HWID)
2020-09-12 17:51:42
IMP保存/快捷键
2020-09-12 17:49:28
IMP功能图
2020-09-12 17:46:24
IMP修改密码
2020-09-12 17:27:29
IMP设置中文教程
2020-09-12 17:22:32
IMP官方注入教程
2020-09-12 17:11:48